PERSOONLIJKE GEGEVENS

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende BATC Vakspecialist, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als BATC Vakspecialist verricht ik de nodige inspanning om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, mits u daar toestemming voor heeft verleend in de behandelovereenkomst.
 • Een (beperkt) deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zoals voor de facturatie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit betreft de volgende persoonlijke gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

PRIVACYVERKLARING – DOLOREM IPSUM

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik (BATC Vakspecialist) met uw persoonsgegevens omga.

Contactgegevens verantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Manon van Dorp, eenmenszaak, h/o Dolorem Ipsum, KvK nummer 80837735

Schiedam, 06-38346395, info@doloremipsum.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

Manon van Dorp verkrijgt persoonsgegevens van uzelf. Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt tijdens een gesprek, via deze website, email, telefonisch, SMS of digitaal bericht of op andere wijze. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens

Manon van Dorp verwerkt de volgende categorieën van uw persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • eventueel IP-adres (cookies)

Doeleinden

Manon van Dorp verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk behandeltraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;
 • Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de cookieverklaring).

Grondslagen persoonsgegevens verwerking

Ik verwerk uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw behandelovereenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerk ik uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening;
 • De verbetering van de diensten;
 • De bescherming van de financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van de systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals een IT-leverancier, testbureaus of andere derden dien worden ingeschakeld bij het behandeltraject. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Manon van Dorp aan een wettelijke verplichting moet voldoen of een rechterlijk bevel. Manon van Dorp zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegeven bewaar

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Manon van Dorp zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik uw gegevens beveilig

Manon va Dorp vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Profilering

Manon van Dorp maakt (gedrags)analyses van de informatie die over u wordt verzameld tijdens het behandeltraject. Dit doe ik om de dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan u als opdrachtgever door middel van rapportages.

Daarnaast combineer ik de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, Google Analytics, LinkedIn of Facebook of via messenger-/berichtservices, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u de cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om Manon van Dorp een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt Manon van Dorp verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Manon van Dorp
06-38346395
info@doloremipsum.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 maart 2022.

Deze privacyverklaring kan door Manon van Dorp worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.